II. SERVICII

 II.1  Servicii financiar – contabile

II.1.1 Evidența contabilă primară – înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare.

 • Înregistrarea facturilor de clienți și furnizori;
 • Înregistrarea extraselor bancare;
 • Întocmirea și înregistrarea registrului de casa: lei și valută;
 • Înregistrarea dispozițiilor de plată/încasare;
 • Înregistrarea notelor de intrare-recepție (NIR-uri);
 • Întocmirea și înregistrarea deconturilor de cheltuieli și deconturilor de deplasare;
 • Întocmirea de chitanțe, cecuri, ordine de plata, foi de vărsământ;
 • Arhivarea documentelor financiar-contabile în limita posibilităților.

 

II.1.2 Evidența contabilă de gestiune

 • Evidența global-valorică, cantitativ-valorică, după caz, și întocmirea balanței analitice a stocurilor;
 • Elaborarea balanței de verificare și a balanțelor analitice;
 • Inventariere, dare în folosință obiecte de inventar, gestiune stocuri.

 

II.1.3 Contabilitate financiară

 • Evidența mijloacelor fixe, întocmirea registrului de mijloace fixe, calculul amortizării;
 • Evidență analitică și sintetică clienți, furnizori: scadentar, avize de expediție, facturi neachitate;
 • Evidență aprovizionări, vânzări, consumuri, obiecte de inventar, stocuri;
 • Întocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
 • Calculul impozitului pe profit și întocmirea și depunerea declarațiilor în termenele legale;
 • Calculul impozitului pe dividende, întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitul pe dividende;
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente;
 • Întocmirea decontului de TVA și depunerea acestuia în termenele legale;
 • Întocmirea de raportări extra-contabile în funcție de specificul activității și cerințele clientului (pentru parteneri, furnizori sau clienți externi);
 • Raportări interne specifice, la cererea clientului (bugete de venituri și cheltuieli, bugete de încasări și plăți, analiza cost-beneficiu, etc.)
 • Informarea periodică a clientului asupra situației economico-financiare a societății;
 • Informări cu privire la modificările legislative în materie fiscala cu impact asupra activității societății clientului;
 • Obținerea de certificate fiscale și realizarea de punctaje cu administrația financiară.

 

II.1.4 Reconstituire contabilitate societăți

Se va realiza o analiză a societății după semnarea contractului de consultanță pentru identificarea situației actuale și previzionarea activităților și a timpului necesar pentru aducerea la zi a situației contabile a societății clientului. Aceasta va implica orientativ următoarele:

 • Reîntocmirea și depunerea declarației rectificative la administrațiile financiare a decontului privind TVA (declarația 300);
 • Reîntocmirea și depunerea raportărilor privind obligațiile salariale (declarația 112);
 • Reîntocmirea și depunerea declarației rectificative privind obligațiile de plată la bugetul de stat (declarația 100);
 • Reîntocmirea și depunerea declarației rectificative la administrațiile financiare a declarației privind impozitul pe profit (declarația 101);
 • Refacerea evidentei contabile și a balanței de verificare;
 • Reglarea / urmărirea fișei de plătitor;
 • Bilanţul societăţii.

 

II.2 Servicii de consultanță și management financiar – fiscal

 • Asistență profesională pentru rezolvarea problemelor curente legate de contabilitate;
 • Consultanță privind organizarea și conducerea contabilității financiare și de gestiune;
 • Consultanță privind contabilitatea și reglementările contabile aplicabile – ultimele reglementări și orientări europene;
 • Consultanță și asistență privind inventarierea parțială sau generală a elementelor de activ și pasiv în toate situațiile impuse de lege precum și la cerere;
 • Consultanță privind reglementările valutare, evitarea dublei impuneri, precum și asistență pe durata inspecțiilor fiscale pentru control de fond și control de rambursare de TVA;
 • Analiza impozitelor, consultanță în probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe și indirecte, impozite pe salarii, asigurări sociale etc;
 • Consultanță privind optimizarea fiscalității, stabilirea politicilor contabile și fiscale cele mai avantajoase;
 • Analiza și soluționarea problemelor de repatriere a profitului;
 • Planificare în domeniul taxelor;
 • Informarea periodică asupra modificărilor din legislația financiar-contabilă, fiscală precum și în legislația muncii privind obligațiile declarative și de plată pe care le are societatea;
 • Impozitul pe veniturile obținute în România de nerezidenți: sfera de cuprindere, venituri impozabile obținute în România, reținerea impozitului datorat de nerezidenți, scutiri, declarații;
 • Impozite și taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plata, declarații; impozitul pe clădiri și teren, taxa asupra mijloacelor de transport, alte impozite și taxe locale etc;
 • Taxa pe valoarea adăugată: sfera de aplicare, persoane impozabile, operațiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare și cote de impozitare, determinare, regularizare și rambursare, facturi fiscale, termen de plata, decontul de TVA.

 

II.3 Servicii de Resurse Umane și Salarizare

 • Întocmirea și completarea la zi a dosarelor de personal;
 • Întocmirea contractelor individuale de muncă, inclusiv a actelor adiționale la contractele individuale de munca; întocmirea fișelor de post;
 • Înregistrarea contractelor de muncă la ITM;
 • Întocmirea și depunerea registrului general de evidență a salariaților;
 • Întocmirea ștatelor de salarii;
 • Depunerea declarațiilor aferente salariilor, în termenele legale;
 • Comunicarea cuantumului impozitelor și taxelor de plată aferente salariilor: contribuțiilor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate, contribuției pentru accidente de muncă și boli profesionale, asigurări pentru șomaj, fond unic, fond de garantare, impozit pe salarii;
 • Întocmirea/depunerea fișelor fiscale privind impozitul pe venitul global;
 • Întocmirea adeverințelor pentru salariați;
 • Calculul și evidență a concediilor medicale, a concediilor de maternitate și a concediilor de odihnă;
 • Asistență la controalele Inspectoratului Teritorial de Muncă în domeniul relațiilor de muncă;
 • Întocmirea ordinelor de plată pentru contribuțiile și taxele aferente salariilor datorate Bugetului de Stat și Bugetului Asigurărilor și Fondurilor speciale;
 • Consultanță privind salarizarea.

 

II.4 Alte servicii

II.4.1 Înființarea și reorganizarea societăților comerciale

 • Asistență juridică: verificare disponibilitate și/sau rezervare denumire firmă; înființare societăți comerciale, filiale, sucursale, puncte de lucru;
 • Întocmirea/depunerea documentației pentru înființarea societății la ONRC; programare pentru semnarea actelor la ONRC;
 • Asistență financiar-fiscală la înființarea unei companii, prin acordarea de consultanță în vederea alegerii unei soluții optime;
 • Consultanță, ulterioară înființării, cu privire la procedurile de înregistrare fiscală a societății la organul fiscal teritorial;
 • Efectuarea de modificări la ONRC, legate de actele societății: modificări ale actului constitutiv (schimbare denumire firmă, sediu social, cesiune de părți sociale, completare sau restrângere obiect de activitate, prelungire mandate administratori); obținere de certificate constatatoare, copii certificate sau duplicate;
 • Redactare juridică de contracte civile și comerciale, contracte comerciale internaționale, contracte de muncă (individuale și colective), acte juridice de dreptul muncii;
 • Suspendarea activității și lichidarea societăților comerciale;
 • Litigii de drept comercial și fiscal.

 

II.4.2. Inventariere
Inventarierea activelor și pasivelor deținute de societăți și valorificarea rezultatelor inventarierii.

 

II.4.3 Analiza economico-financiară, cenzorat și experize contabile

 • Analize economico-financiare și evaluări patrimoniale;
 • Consultanță în afaceri, elaborare plan de afaceri, bugete, analiză cost-beneficiu, cash-flow, analiză actual vs. buget, etc.
 • Rapoarte și analize financiare pentru obținerea de credite bancare sau leasing;
 • Refacerea evidenței contabile și depunerea declarațiilor și raportărilor restante
 • Activități de control intern și cenzorat;
 • Expertize contabile extrajudiciare.

Alte servicii din domeniul economic, financiar contabil si fiscal, la cerere.

Comments are closed.